Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

 • 2
 • 5
 • 6
 • 4
 • 7
 • 1
 • 3

STATUT
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub „LGD”, działa na podstawie:
- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).
- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z poźn. zm.)
- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349)
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celach nie zarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania, będąca partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego

§ 3.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wieliczka.
2. Terenem działania LGD jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności gminy Wieliczka, Niepołomice i Kłaj.

§ 4.

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
LGD używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
LGD może używać skróconej nazwy: LGD Powiatu Wielickiego

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym:

 • Opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020.
 • integracja społeczności lokalnej,
 • realizacja i wspieranie działań strategii rozwoju lokalnego dla obszaru gmin, o których mowa w § 3 pkt. 2
 • promocja obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w § 3 pkt. 2,
 • mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w
 • gminach, o których mowa w § 3 pkt. 2,
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w § 3 pkt. 2,
 • kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie wartości, zawodów i szans na rynku pracy,
 • wspieranie przyjaznego systemu transportu na obszarze gmin, o których mowa w § 3 pkt 2.
 • wspieranie działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i rekreacyjnej,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 • popularyzowanie i wspieranie wykorzystania energii odnawialnej,
 • upowszechnianie informacji dotyczącej ochrony środowiska i zdrowia,
 • propagowanie i wspieranie postaw proekologicznych,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • promowanie postaw prozdrowotnych,
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • ograniczenie bezrobocia i ubóstwa,
 • działalność charytatywna;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • działalność charytatywna;
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • Promowanie oferty turystycznej,
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • Ratownictwo i ochrona ludności;
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz innych partnerów LGD w zakresie zgodnym z celami LGD.

§ 8.

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
  • opracowanie strategii rozwoju lokalnego i przystąpienie do konkursu na jej realizację,
  • organizowanego przez samorząd województwa,
  • rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej strategii rozwoju lokalnego na obszarze działania LGD,
  • upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przed składanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o po moc w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego,
  • sprawdzanie zgodności projektów z założeniami strategii rozwoju lokalnego;
  • dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację strategii rozwoju lokalnego
 3. organizowanie i finansowanie:
  • przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, kursów językowych, konferencji i konkursów,
  • imprez kulturalnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji obszaru i jego tożsamości kulturowej,
  • działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
   • opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
   • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
   • tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,
   • przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym, informacyjnym lub promocyjnym,
  • tworzenie wsparcia technicznego na obszarze działania LGD (biuro, punkty informacyjne, zaplecze eksperckie, baza materialna)
  • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego,
  • opracowywanie analiz, oceny oraz prowadzenie doradztwa dla różnych grup zawodowych,
  • opracowywanie analiz i podejmowania działań na rzecz wypromowania marki produktów lokalnych i regionalnych
  • prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej.
  • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i uczelniami i jednostkami badawczo – rozwojowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
  • działania na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych, wzrostu efektywności gospodarowania
  • działania na rzecz ograniczania bezrobocia i ubóstwa
  • opracowanie zintegrowanej oferty turystycznej
  • tworzenie nowych i utrzymanie już istniejących szlaków turystycznych
  • animowanie społeczności lokalnej,
  • pośrednie włączenie się LGD w system zarządzania obszarem gmin wymienionych w § 3 pkt. 2,
  • realizację badań dotyczących obszaru objętego LSR,
  • szkolenie pracowników LGD, członków Rady oraz członków powołanych przez LGD do grup roboczych biorących udział we wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego.

§ 9.

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne, w granicach prawem dopuszczonych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§10.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej albo 
 • rolnicy prowadzący osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o wielkości co najmniej 1 ha użytków rolnych albo rolnik prowadzący gospodarstwo agroturystyczne albo
 • reprezentant niesformalizowanych grup (struktur) społecznych takich jak koła gospodyń wiejskich, koła zainteresowań, fora dyskusyjne, grupy inicjatywne mieszkańców, grupy zawodowe, Członkowie Rad Sołeckich itp. i przedstawi pisemną rekomendację od minimum 10 osób – członków takiej grupy (struktury) oraz uczestniczy w spotkaniu założycielskim lub złoży pisemną deklarację wg wzoru przygotowanego przez Zarząd lub Komitet Założycielski.
 • członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być też osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw, która przedstawi uchwałę organu uprawnionego do podejmowania takich decyzji i wskaże swojego reprezentanta w Stowarzyszeniu. Osoba prawna może uczestniczyć w spotkaniu założycielskim bądź też złożyć pisemną deklarację wg wzoru przygotowanego przez Zarząd lub Komitet Założycielski podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania na zewnątrz danej osoby prawnej.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznając jego Statut i wspiera swoimi działaniami Stowarzyszenie.
Członkiem honorowym może byc każda osoba szczególnie zasłuzona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 11.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa (zwyczajnego, wspierającego lub honorowego) w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia lub do czasu powołania zarządu LGD – Komitetu Założycielskiego.

§ 12.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności Stowarzyszenia,
 2. przestrzegać postanowień Statutu,
 3. opłacać składki członkowskie,
 4. brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 3. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach

§ 13.

 1. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
  • złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
  • wykluczenia przez Zarząd,
  • za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
  • z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
  • z powodu niepłacenia składek przez okres 1 roku,
  • rozwiązania stowarzyszenia
 2. Członkostwo osoby fizycznej wygasa z chwilą jej śmierci.
 3. Członkostwo osoby prawnej ustaje po uprzednim złożeniu Zarządowi Stowarzyszenia uchwały z decyzją o wystąpieniu z LGD przez organ osoby prawnej, uprawniony do podejmowania tego typu decyzji lub w razie utraty osobowości prawnej.

§ 14.

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.
Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:

 1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
 2. wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia
 3. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 15.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie nie nabycia członkostwa jak i wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Rada
  4. Komisja Rewizyjna.
 2. Jedna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
  W przypadku zmniejszenia się składu Rady, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji tych władz, wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
  Wybory Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób jawny, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może wprowadzić sposób tajny wyborów na wniosek uczestnika Walnego Zebrania Członków.
  Odwołanie przez Walne Zebranie Członków, śmierć lub pisemna rezygnacja członka władz Stowarzyszenia złożona Zarządowi powodują utratę członkostwa w danym organie Stowarzyszenia.
  W razie zmniejszenia się składu Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

§ 17.

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ilości członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie członków
§ 18.

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ilości członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski.
W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady , w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Radzie
 5. uchwalanie zmian Statutu,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 8. określenie wysokości składki członkowskiej,
 9. podejmowanie uchwał stosownie do wniosków Zarządu i członków,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.
 12. uchwalenie regulaminu Rady i ustalenie liczby jej członków.

§ 20.

 1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim przy obecności 1/3 członków.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia.
 3. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 21.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
 2. uchwalanie planu finansowego i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 3. ustalanie szczegółowego planu działania Stowarzyszenia,
 4. nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i uczelniami i jednostkami badawczo – rozwojowymi krajowymi i zagranicznymi,
 5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych i innych form organizacyjnych przydatnych dla działalności Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków,
 7. podejmowanie uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem.

§ 22.

 1. Zarząd liczy od trzech do czterech członków.
 2. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, oraz jednego lub dwóch Członków Zarządu, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób zapewniający reprezentację lokalnej społeczności z obszaru każdej z gmin członkowskich.
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.
 5. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

Rada
§ 23

W skład Rady wchodzi od 9 do 12 członków.
Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez członków LGD spośród członków LGD.
Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani członkiem
Zarządu lub pracownikiem Biura LGD.
Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Co najmniej 50 % członków Rady stanowią partnerzy nie będący instytucjami publicznymi zgodnie z art. 34 ust 3 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.)
6. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2. pkt. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).
Wybór operacji, o których mowa w ust. 6, dokonywany jest w formie uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Sposób wyboru, funkcjonowania Rady określa Regulamin Rady uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Komisja Rewizyjna
§ 24.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
2. Komisja rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób zapewniający reprezentację lokalnej społeczności z obszaru każdej z gmin członkowskich.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rozdział VI
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 25.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji oraz ofiarności publicznej, a także odpłatnej działalności statutowej.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Zabronione jest:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 • przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 26.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378). ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z poźn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.)

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.