Drukuj

Z uwagi na sytuację epidemiczną i ograniczenia lokalowe coroczny warsztat refleksyjny odbył się w biurze LGD i był prowadzony w mniejszym gronie jednocześnie przy zachowaniu standardów epidemicznych.

Każdy uczestnik miał okazję do odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, sumarycznie warsztat trwał przez zakładaną ilość czasu.

W pierwszej części została przeprowadzona prezentacja multimedialna dotycząca aktualnej realizacji LSR pod kątem wskaźników oraz wykorzystania budżetu i puli środków na nabory.

 20210223_145717.jpg20210223_152922.jpg

Warsztat w formie dyskusji prowadził Karol Szybiński z Biura LGD.

Pytania kontrolne były poddane debacie, na każde przeznaczono 30 minut co daje sumę 5 godzin
na całość debaty.

Pytania oraz wypracowane stanowisko w formie spójnych wniosków przedstawione jest poniżej:

Pytanie 1:

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać
za zadowalającą?

Odpowiedź 1:
Realizacja LSR, zarówno finansowa jak i rzeczowa stoją na wysokim poziomie. Kolejni Beneficjenci realizowali swoje operacje i składali wnioski o płatność efektem czego zgodnie z ostatnią informacją ze strony UMWM nasze LGD zajmuje 3 miejsce w województwie pod względem kontraktacji środków i 12 pod względem ich wypłaty.

Pytania uzupełniające:

 1. Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
 2. Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
 3. Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

Ze względu na odpowiedź na pytanie podstawowe pominięto dyskusję nad pytaniami uzupełniającymi.
Pytanie 2:

W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

Odpowiedź 2:

Jakość wniosku najczęściej przekłada się na finalną jego ocenie na etapie konkursowym a co za tym idzie na powodzenie w jego realizacji. Przemyślane i dobrze zaplanowane operacje uzyskują wyższą ocenę punktową. Jednocześnie należy zaznaczyć, po doświadczeniach roku 2020 ze mogą wystąpić okoliczności niezależne od wnioskodawcy i LGD, które sprawą realizację mogą zaburzyć w każdym aspekcie operacji.

Pytania uzupełniające:

 1. a) W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?

Odpowiedź:
Jakość wniosków jest ogólnie zadowalająca, większość wniosków spełnia wymogi formalne.

 1. Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?

Odpowiedź:
Nie dotyczy

 1. Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?

Odpowiedź:
W tym celu wprowadzono nowe kryterium wyboru - Doradztwo w biurze, które premiuje tych wnioskodawców, którzy skorzystali z doradztwa przynajmniej dwukrotnie.

Pytanie 3:
W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

Odpowiedź 3:

W związku z realizacją zaleceń w ramach Planu Naprawczego do katalogu lokalnych kryteriów wyboru dołączono kryterium premiujące wnioskodawców, którzy korzystają z odpowiedniej liczby doradztw na etapie pisania wniosku co ma pozytywnie wpłynąć na poziom składanych w naborach projektów. Końcowym efektem ma być również mniejsza liczba wniosków odrzucanych na etapie oceny A0.

Pytania uzupełniające:

 1. Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?

Odpowiedź:
Tak, znacząca większość jest jednoznaczna i obiektywna, te, które budzą wątpliwości podlegają szczególnej uwadze przy doradztwie.

 1. b)Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?

Odpowiedź:
Wszelkie niejasności są wyjaśniane na bieżąco.

 1. Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

Odpowiedź:
Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru została wdrożona w styczniu 2020r. Doprecyzowano opis w kryterium odnoście realizacji operacji we współpracy z innymi podmiotami oraz dodano kryterium premiujące korzystanie z doradztwa.

Pytanie 4:
W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

Odpowiedź:

Wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do realizacji celów. Każdy wniosek i operacja posiada zdefiniowany cel, którego osiągnięcie przyczyni się do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego realizowanej przez nasze LGD.

Pytania uzupełniające:

 1. a) Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?

Odpowiedź:
Pandemia COVID-19 spowodowała, że w 2020 mieszkańcy obszaru LSR byli mniej zainteresowani dotacjami na podejmowanie działalności gospodarczej. Zmniejszyło się również zainteresowanie prowadzeniem agroturystyki co jest ujęte w Strategii Rozwoju Lokalnego jako element oferty czasu wolnego. Również decyzje rządowe o zamknięciu wielu branż osłabiły znacząco zainteresowanie osób fizycznych podejmowaniem działalności

a firmy ich rozwojem. Jednocześnie pandemia nie miała znaczącego wpływu na realizację operacji infrastrukturalnych przez gminy członkowskie.

 1. Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować

Odpowiedź:
Zróżnicowanie na przestrzeni ostatnich lat się zmniejszyło. Wszystkie gminy mają za cel poprawę infrastruktury dla mieszkańców.

Pytanie 5:
Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

Odpowiedź:
Wskaźniki opisane są tak aby możliwe było bieżące monitorowanie stanu realizacji strategii. Regularna Informacja o stanie oceny wniosków i etapie wniosków o płatność przekazywana przez UMWM znacząco ułatwia monitorowanie realizacji wskaźników.

Pytania uzupełniające:

 1. Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?

Odpowiedź:
Dane zwrotne są wiarygodne w opinii LGD. Pochodzą one bezpośrednio z właściwych źródeł takich jak UMWM i wnioskodawcy/beneficjenci.

 1. Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

Odpowiedź:
Nie dotyczy

Pytanie 6:
Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Odpowiedź:
Na przestrzeni ubiegłego roku żaden beneficjent nie zgłaszał uwag do procedur na jakimkolwiek etapie realizacji operacji. Na tej podstawie należy uznać, że są one przyjazne dla beneficjentów.

Pytania uzupełniające:

a) Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?

Odpowiedź:

 1. a)Procedury są skorelowane z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nie zawsze mogą być dowolnie modyfikowane. Niemniej ich użyteczność jest wystarczająca.

Pytanie 7:
Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

Odpowiedź:
Skuteczność działań doraźnych będzie mogła zostać oceniona po pełnej ocenie A0 ze strony Urzędu Marszałkowskiego naborów z roku 2020 ponieważ odbywały się one już z zastosowaniem kryterium premiującego korzystanie z doradztwa Biura LGD. Działania animacyjnej czy informacyjno-promocyjne zostały zastopowane przez pandemię COVID-19. Brak imprez lokalnych oraz udziału
w targach nie pozwolił na udział w nich LGD w 2020 roku.

Pytanie 8:
Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Odpowiedź:
Należy maksymalnie uprościć etap dokumentacji przy składaniu wniosku. Propozycja zakłada etap wniosek wstępny gdzie wnioskodawca przedstawia główne założenia i wniosek właściwy, który zawiera wyliczenia i analizy. Na etapie uzupełnień i popraw często wnioskodawca uaktualnia ceny na moment złożenia uzupełnień tak jakby przygotowywał wniosek od nowa.

Pytanie 9:
Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

Odpowiedź:

Rozbudowana biurokracja utrudnia realizację idei rozwoju lokalnego i stawia ją na równi z pracą w korporacji czy urzędzie.

Pytanie 10:
Sposób wykorzystania rekomendacji.

Odpowiedź:
Uchwałą zarządu stowarzyszenia z 2/2020 z dnia 27.01.2020 zmieniono zgodnie z zaleceniami lokalne kryteria wyboru poprzez wprowadzenie nowego kryterium zachęcającego wnioskodawców do korzystania z doradztwa biura LGD w celu podniesienia jakości wniosków i zmniejszenia odsetka wniosków odrzucanych przez UMWM na ocenie A0. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników Biura i członków Rady mające na celu podniesienie jakości doradztwa, oceny i stosowania procedur.

Całość dyskusji przebiegła w atmosferze merytorycznej debaty. Uczestnicy wykazywali wolę wypracowania wspólnego stanowiska i odpowiedzi na zadane pytania.