Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Wsparcie przygotowawcze - PROW 2023-2027

Proces przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego współfinansowany z podziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań z lokalną społecznością w ramach realizacji umowy na wsparcie przygotowawcze.

Lokalna Strategia Rozwoju jako dokument strategiczny, o długofalowym wykorzystaniu i znaczącej efektywności dla rozwoju obszaru 3 gmin będzie dokumentem
o charakterze partycypacyjnym. W jego tworzenie zaangażowani zostaną przedstawiciele różnych społeczności i grup interesu z terenu działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego, a wypracowane założenia i cele pozwolą na wykorzystanie oddolnego potencjału z uwzględnieniem lokalnych potrzeb. LGD będzie bardzo uważnie podchodzić do planowania strategii, gdyż należy zakładać, że w nowym okresie programowania nastąpią zapewne jakieś zmiany w stosunku do aktualnie wdrażanej LSR, szczególnie że w ostatnich latach nastąpiły znaczące ogólnopolskie zmiany w sferze społeczno-gospodarczej. Aby ułatwić proces tworzenia LSR, oraz by podejmowane działania były transparentne na stronie internetowej LGD zostanie stworzona dedykowana zakładka, w której umieszczane będą wszelkie materiały i informacje dotyczące nowego okresu programowania. Niezależnie od tego w Aktualnościach na stronie głównej będą pojawiały się te same informacje.                        
Pierwszym etapem opracowywania strategii na nowy okres programowania będzie powołanie zespołu roboczego, który w trakcie postępu prac nad LSR będzie zaangażowany w koordynację niezbędnych badań, planowanie i kierowanie procesem angażowania społeczności oraz tworzeniem
i zabezpieczaniem niezbędnych zasobów ludzkich i organizacyjnych. Zespół będzie mógł korzystać z pomocy ekspertów zewnętrznych. Zespół ten stworzy logicznie ustrukturyzowany formularz potrzebnych informacji. Taki formularz zawierał będzie części dotyczące obszaru, jego geografii i środowiska, efektywności zasobów, dziedzictwa, zmian klimatycznych, transportu, infrastruktury, populacji, włączenia społecznego i ubóstwa, gospodarki i rynku pracy, zarządzania i administracji, a zebrane w ten sposób informacje posłużą przygotowaniu wieloaspektowego opisu obszaru. W ramach formularza na szczególną uwagę zostanie położony nacisk na: 
Innowacyjność
- wspieranie projektów wykorzystujących  dotychczas nie stosowane w skali LGD: sposoby promowania lokalnych zasobów, działania służące rozwojowi lokalnemu, które nie są podejmowane przez inne programy, działania przynoszące nowe rozwiązania problemów obszarów wiejskich albo przynoszące w efekcie powstanie nowego produktu, nowego procesu, nowej formy organizacyjnej albo rozwój nowego rynku;                                                                                                                                                                                                                                             Klimat i środowisko- wdrażanie projektów mających na celu poprawę jakości środowiska naturalnego, a także rozwiązań technologicznych przeciwdziałających niekorzystnym zmianom klimatu;                                                                                  
Cyfryzacja- włączanie osób wykluczonych cyfrowo, a także zwiększenie dostępności szerokorozumianych zasobów lokalnych poprzez ich gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie w formie elektronicznej;                                                                                                                                       
Zmiany demograficzne obszaru- wsparcie osób z grup, które mają utrudniony dostęp do realnego udziału w życiu społecznym obszaru LSR (w tym do rynku pracy), wspieranie projektów, które będą swoim zakresem wspierać i aktywizować osoby z grup defaworyzowanych;                         
Zawiązywanie partnerstw w celu wspólnej realizacji projektów- wspieranie inicjatyw związanych z działaniami partnerskimi kilku podmiotów w celu realizacji wspólnej inicjatywy, która realnie przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarze LSR lub zachowania tożsamości lokalnej. Wykorzystane zostaną także dane z prowadzonych przez LGD i/lub na zlecenie LGD raportów ewaluacyjnych i statystyk. Powstanie dedykowana elektroniczna ankieta ewaluacyjna (dostępna na stronie www LGD oraz Urzędów Gmin z terenu LGD), której wyniki pokażą jakie oczekiwania mieszkańców i podmiotów z naszego terenu nie zostały zaspokojone i jakie problemy natrafiło LGD w procesie wdrażania LSR w ramach PROW 2014-2020. Weryfikacja ankiety ewaluacyjnej, a także wnioski płynące ze zgromadzonych przez LGD raportów ewaluacyjnych, statystyk itp. będą źródłem wiedzy, z którego wyprowadzone zostaną wnioski dotyczące kluczowych kierunków rozwoju obszaru na nowy okres programowania.
W każdej z gmin, które objęte zostaną nową LSR zostaną zorganizowane spotkania informacyjno- konsultacyjne. Na każdym etapie spotkań w szczególny sposób zostaną potraktowane zagadnienia związane z innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem i klimatem, zmianami demograficznymi oraz partnerstwem w realizacji LSR. Pierwsza tura, która odbędzie się w lipcu 2022 r. będzie miała na celu poinformowanie uczestników spotkań o rozpoczęciu prac nad nową Strategia dla obszaru LGD, otrzymają Oni informacje o tym, że mogą aktywnie zaangażować się w w proces jej tworzenia oraz, że zawarte w niej założenia będą odpowiedzią na realne potrzeby zgłaszane przez samorządy, mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe z obszaru LGD. Na spotkaniu omówiona zostanie analiza SWOT, zebrani poproszeni zostaną o wskazanie jakie są mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia dla obszaru na którym żyją. W takcie spotkania zostaną również rozdane formularze Kart Projektu , w których mieszkańcy i podmioty działające na obszarze LGD będą mogli przedstawić pomysły projektów, które w przyszłości byliby gotowi zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy LGD. W Kartach projektu będzie możliwość zaznaczenia czy dany projekt wpływa na zagadnienia związane z innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem i klimatem, zmianami demograficznymi oraz partnerstwem w realizacji LSR. Projekty odpowiadające na te zagadnienia będą w sposób szczególny premiowane. Karty te posłużą do zebrania wiedzy o realnych potrzebach, ale i możliwościach lokalnych podmiotów, a ich analiza przyczyni się także do wyznaczenia celów LSR. Karty te będą dostępne także w formie papierowej w Biurze LGD oraz w Urzędach Gmin objętych LSR, dostępne będą także w formie elektronicznej na internetowej stronie LGD oraz stronach gminnych. Karty te będzie można złożyć w wersji papierowej w Biurze LGD, na Dziennikach Podawczych Urzędów Gmin lub przesłać na skrzynkę e-mailową LGD.
Po pierwszej turze spotkań na podstawie zebranych informacji oraz w oparciu o spływające do LGD Karty Projektu a także zrealizowane na zlecenie LGD badania przeprowadzone przez zewnętrznych ekspertów rozpoczną się właściwe prace nad treścią nowej LSR. Prace będą trwały do końca sierpnia 2022r. Będą dotyczyły opisu obszaru, którego zarys powstał w oparciu o analizę SWOT, dostępne dane statystyczne oraz zapisy lokalnych strategii gmin, które tworzą LGD. W oparciu o metodologię logiki interwencji oraz drzewa problemów i celów opracowana zostanie propozycja celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć dla LSR. Wypracowane zostaną również kryteria wyboru projektów. Wyniki opisanych wyżej prac będą podlegały okresowym konsultacjom społecznym za pośrednictwem stron internetowych LGD i UG.                                                                                                           
We wrześniu 2022 r. rozpocznie się druga tura spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Spotkania będą miały na celu przedstawienie wypracowanych założeń LSR. W trakcie spotkań zebrani będą zgłaszać uwagi i propozycje do wypracowanego dokumentu.
Na podstawie informacji zebranych w trakcie drugiej tury spotkań informacyjno-konsultacyjnych powstanie zaktualizowana LSR. Dokument o takim kształcie zostanie poddany konsultacjom społecznym poprzez jego publikacje na stronach www LGD oraz gmin z możliwością składania ostatecznych uwag.

3. Harmonogram
                                                                     
Lp. 3.1 Nazwa gminy 3.2 Miejscowość***   3.3 Planowany termin spotkania 3.4 Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
[TAK / NIE]
1. Wieliczka Wieliczka 26.07.2022 NIE
2. Niepołomice Niepołomice 27.07.2022 NIE
3. Kłaj Kłaj 28.07.2022 NIE
4. Wieliczka Wieliczka 27.09.2022 NIE
5. Niepołomice Niepołomice 28.09.2022 NIE 
6. Kłaj Kłaj 29.09.2022 NIE

Wieliczka plac prof. Mieczysława Skulimowskiego 3, 32-020 Wieliczka 26.07.2022 godz. 16:30 -18:30 NIE Przeprowadzenie w formie warsztatowej Analizy SWOT dla obszaru gminy Wieliczka. Dyskusja i wypracowanie końcowego kształtu Analizy SWOT, która będzie do zaakceptowania przez zdecydowaną większość uczestników. Zebranie i omówienie Kart Projektu, czyli realnych pomysłów na projekty, które ich autorzy byliby gotowi zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy LGD.
Niepołomice ul. Zamkowa 2,     32-005 Niepołomice 27.07.2022 godz. 16:30 -18:30 NIE Przeprowadzenie w formie warsztatowej Analizy SWOT dla obszaru gminy Niepołomice. Dyskusja i wypracowanie końcowego kształtu Analizy SWOT, która będzie do zaakceptowania przez zdecydowaną większość uczestników. Zebranie i omówienie Kart Projektu, czyli realnych pomysłów na projekty, które ich autorzy byliby gotowi zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy LGD.
Kłaj Kaj 652, 32-015 Kłaj 28.07.2022 godz. 16:30 -18:30 NIE Przeprowadzenie w formie warsztatowej Analizy SWOT dla obszaru gminy Kłaj. Dyskusja i wypracowanie końcowego kształtu Analizy SWOT, która będzie do zaakceptowania przez zdecydowaną większość uczestników. Zebranie i omówienie Kart Projektu, czyli realnych pomysłów na projekty, które ich autorzy byliby gotowi zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy LGD.
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka 27.09.2022 godz. 16:30 -18:30 NIE Przedstawienie założeń opracowanej LSR. Dyskusja nad treścią LSR. Zgłaszanie i omawianie uwag dotyczących korekty treści LSR.
Niepołomice ul. Zamkowa 2,     32-005 Niepołomice 28.09.2022 godz. 16:30 -18:30 NIE Przedstawienie założeń opracowanej LSR. Dyskusja nad treścią LSR. Zgłaszanie i omawianie uwag dotyczących korekty treści LSR.
Kłaj Kaj 655, 32-015 Kłaj 29.09.2022 godz. 16:30 -18:30 NIE Przedstawienie założeń opracowanej LSR. Dyskusja nad treścią LSR. Zgłaszanie i omawianie uwag dotyczących korekty treści LSR.
Strony www gmin i LGD   23.05-30.05.2023   Publikacja przygotowanego LSR w ramach konsultacji społecznych.

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.