Uprzejmie informuję, iż ukazały się wzory wniosków w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Z wnioskami można zapoznać się na oficjalnej stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub po kliknięciu tu.

 

Uprzejmie informuję, iż dnia 4 sierpnia 2016 roku (tj. czwartek) o godzinie 16.30 w auli Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce odbędzie się Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. Materiały dotyczące zebrania dostępne są w biurze LGD.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą w Wieliczce, ul. Henryka Sienkiewicza 2 informuje, iż termin składania fert w ramach NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROJEKTÓW zostaje przedłużony do dnia 4 sierpnia do godz. 16:00.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

z siedzibą w Wieliczce, ul. Henryka Sienkiewicza 2

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. PROJEKTÓW

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

- wykształcenie wyższe niekierunkowe

- minimum 1 rok doświadczenia w pracach administracyjno -biurowych,

- doświadczenie w pracy z klientami,

- znajomość obszaru objętego LSR.

Wymagania formalne

1. Kompleksowa wiedza z zakresu spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a w szczególności znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym podejścia Leader.

2. Znajomość zagadnień PROW 2014- 2020 (w tym: obowiązujące Rozporządzenia oraz inne dokumenty programowe).

Znajomość języka obcego

-znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

- mile widziany dodatkowy język francuski albo niemiecki.

Znajomość obsługi komputera

- zaawansowana znajomość obsługi Internetu, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz podstawowa baz danych,

- mile widziana znajomość programów graficznych.

Kluczowe kompetencje

- umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,

- obowiązkowość,

- terminowość,

- dyspozycyjność,

- kreatywność,

- fachowość i profesjonalizm w działaniach.

 

Dodatkowe kompetencje

- dobra organizacja pracy, otwartość na nowości, łatwość komunikacji telefonicznej i mailowej, samodzielność w wyznaczaniu zadań.

Inne umiejętności

- prawo jazdy kat. B

ZAKRES UPRAWNIEŃ/ ZADAŃ SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNYCH

 • Kontakt z klientem – przyjmowanie klienta w biurze, odpowiadania na maile i telefony głównie telefoniczny i mailowy.
 • Prace sekretarskie - organizacja pracy biura, rejestracja i prowadzenie korespondencji.

 • Przyjmowanie wniosków które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR.
 • Bieżące śledzenie przepisów prawnych z zakresu prowadzonych i nadzorowanych przez siebie zadań.
 • Współpraca przy gromadzeniu i analizowaniu informacji o potencjale gospodarczym, inwestycyjnym, społecznym, turystycznym, kulturalnym, sportowym i ekonomicznym obszaru LGD oraz promowanie go na zewnątrz.

 • Współpraca przy planowaniu wydawnictw, publikacji oraz przygotowywaniu dokumentacji w postaci kart wydawniczych, umów, opracowań autorskich i redakcyjnych, opinii oraz dystrybuowania materiałów promocyjnych.

 • Współpraca przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu konkursów z dziedziny, kultury, promocji, turystyki, w tym zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

 • Współpraca przy rozpowszechnianiu informacji i aktualności o gminie oraz aktualizacja tablic informacyjnych na terenie obszaru LGD.

 • Współpraca przy przygotowywaniu i wdrażaniu projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach prowadzonych lub nadzorowanych przez siebie zadań.

 • Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD oraz wykonywanie innych poleceń Dyrektora biura oraz Zarządu.

 • Rozliczanie projektów unijnych,

 • Ocena formalna projektów grantowych, w szczególności wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, sprawozdań, kontrola i monitoring projektów grantowych.

 • Pozyskiwanie informacji na temat naborów w poszczególnych instytucjach wdrażających,

 • Rozliczanie projektów grantowych i pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych poza PROW,

 • Znajomość wytycznych i przepisów związanych z wdrażaniem podejścia LEADER na terenie LGD,

 • Realizacja zadań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej lub animacji lokalnej oraz współpracy z podmiotami z obszaru realizacji LSR,

 • Udzielanie doradztwa oraz dokonywanie oceny jego jakości za pośrednictwem ankiety,

 • Wykonywanie zadań związanych z monitoringiem i ewaluacją w tym przygotowywanie kwartalnych zestawień jakości świadczonego doradztwa na podstawie zebranych ankiet.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • umowa o pracę- 1 etat

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,

 • CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. (dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm)”

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o niekaralności.

FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego” w terminie do 27 lipca 2016 roku do godziny 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka (ostatnie piętro). Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego – www.lgdpowiatwielicki.eu.